در صورت لزوم و تصمیم خانواده ، امکان انتقال بیمار با آمبولانس به مرکز خواهد بود