شرایط پذیرش در کمپ ترک اعتیاد

  • ویزیت پزشک و صدور برگ سلامت
  • همراه داشتن معرف با مدارک شناسایی
  • لوازم شخصی مربوطه

مددجو با همراه داشتن مدرک شناسایی و لوازم اقامتی با همراه داشتن معرف با مدرک شناسایی پس از مراجعه به کمپ ترک اعتیاد جهت درمان ، در ابتدا از وی آزمایش نوع مصرف گرفته خواهد شد . پس از تشخیص نوع مصرف ،  توسط پزشک مرکز ترک اعتیاد ویزیت و برگ سلامت و شرایط طول درمان و اقامت در کمپ ترک اعتیاد ، به وی توضیح داده می­شود و پرونده ایشان تکمیل می­گردد. مددجو پس از یک مشاوره اولیه ،  بازرسی و به سالن سم زدایی منتقل میشود و در سالن مذکور توسط خدمتگزاران استقبال خواهد شد.
شروع درمان در فضای آرام و زیر نظر مستقیم پزشک مرکز ترک اعتیاد تا زمان انتقال به سالن سبز صورت می­گیرد و از امکانات سم زدایی با همیاری خدمتگزاران بهره می­برد.